Od 1. 7. 2019 je zrušena karenční doba

Karenční dobou se rozumí první tři dny dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, za které mu dosud nenáležela náhrada mzdy nebo platu. Od 1. 7. vstupuje v účinnost novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která tuto karenční dobu ruší, a zaměstnanci bude v prvních třech dnech pracovní neschopnosti náležet náhrada mzdy ve stejné výši, jako mu dosud náležela až ode…

K evidenci skutečných majitelů (praktický postup při zjišťování skutečného majitele)

Kdo je skutečným majitelem? Definici osoby skutečného majitele obchodní korporace nalezneme v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění novely č. 368/2016 Sb., kterou byla provedena implementace tzv. AML směrnice. Skutečným majitelem je osoba, která: sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 %…

Oddlužovací novela – díl I.

Dne 1.6.2019 vstoupila (z podstatné části) v účinnost tzv. oddlužovací novela (zákon č. 31/2019 Sb.). Hned v úvodu je potřeba zdůraznit, že i když je tato novela označována jako ,,oddlužovací“, zavádí podstatné změny v rámci celého insolvenčního řízení (namátkově například zjednodušení procesu změny v osobě věřitele, úprava pravidel vypořádání společného jmění manželů, zefektivnění ukončování nepatrného konkursu, komplexní změna ve…

SMLUVNÍ POKUTA

Smluvní pokuta je pravděpodobně nevyužívanějším institutem k zajištění plnění přislíbeného druhou smluvní stranou v rámci závazkového právního vztahu. Podívejme se blíže na její smysl i limity stanovené pro její určení v rámci zákona i judikatorních závěrů soudů. Smysl smluvní pokuty spočítá v tom, že pokud povinný poruší svou povinnost ze smlouvy (například je v prodlení s uhrazením dlužné částky), oprávněnému vzniká…