PURE Legal s.r.o., advokátní kancelář, tj. společnost s ručením omezeným a trvale spolupracující spolupracující advokáti, advokátní koncipienti, studenti a asistenti, identifikovaní na těchto stránkách (dále také „my“, „nás“, „naše“), se v rámci poskytování právních služeb seznamují s osobními údaji, jejichž znalost je buď nutná pro kvalitní poskytnutí služeb, seznámení s nimi vyžaduje zákon, anebo se mu jinak nelze vyhnout. Jsme tedy správci Vašich osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Vaše soukromí je pro nás prioritou a s osobními údaji zacházíme v souladu se zásadami poctivého
nakládání s informacemi.

Údaje, které zpracováváme

Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétní fyzickou
osobu, ať už samostatně, nebo v kombinaci s jiným údajem. Osobní údaje, které zpracováváme
v souvislosti s poskytováním našich služeb, jsou nejčastěji:
– Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby
– Adresa nebo sídlo (ať trvalé, či pro doručování)
– Datum narození, rodné číslo, IČ a DIČ
– Telefonní číslo, e-mailová adresa
– Číslo bankovního účtu
– Číslo občanského průkazu
Tyto osobní údaje se budou nejčastěji týkat přímo klientů, ale často také jiných osob, s jejichž údaji se
seznamujeme v souvislosti s poskytováním našich služeb, tedy mj. zaměstnanců našich klientů, jejich
věřitelů, dlužníků, obchodních partnerů nebo osob blízkých.
Nad rámec osobních údajů uchováváme také komunikaci s Vámi, ať už v listinné či elektronické
podobě, a další podklady, které nám poskytnete.

Osoby, které údaje zpracovávají

Vaše osobní údaje mohou vedle nás v omezeném rozsahu zpracovávat také další
zpracovatelé, a to zejména poskytovatelé webových a cloudových služeb, poskytovatelé účetních a
daňových služeb a případně jiné osoby spolupracující s námi v souvislosti s poskytováním právních
služeb.
Osobní údaje mohou být poskytnuty dalším osobám, pokud je to potřebné ke splnění našich
zákonných povinností.

Účel zpracování včetně právního základu zpracování

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování kvalitních a komplexních
právních služeb na základě uzavřené smlouvy s Vámi jako naším klientem. Z tohoto důvodu
vyžadujeme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění účelu zpracování.
Ve zcela výjimečných případech mohou být osobní údaje použity na základě oprávněného zájmu na
naší ochraně například k vymáhání nároků, ochraně majetku, dobrého jména apod.
Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Doba, po kterou zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme právní služby, po dobu, po
kterou je potřebné údaje uchovávat za účelem ochrany našich práv a zájmů, a dále po dobu, kdy je to vyžadováno za účelem archivace platnými právními předpisy.
V důsledku těchto skutečností se může celková doba uchovávání a zpracovávání jednotlivých osobních údajů lišit.

Vaše práva dle platné právní úpravy

Ve vtahu ke zpracovávaným osobním údajům máte tato práva:
– Právo na přístup k osobním údajům; Máte právo požadovat nejen informaci, jaké osobní
údaje o Vás zpracováváme, na jakém základě a za jakým účelem, komu je konkrétně
zpřístupňujeme a jak dlouho je budeme uchovávat, ale také na přístup k těmto Vašim
osobním údajům – to zejména znamená, že na Vaši žádost Vám poskytneme kopii těchto
osobních údajů;
– Právo na opravu; Máte právo nás požádat o opravu nesprávných či nepřesných osobních
údajů či na doplnění nekompletních osobních údajů;
– Právo na výmaz (být zapomenut); Vaše osobní údaje musíme vymazat, nastanou-li některé
z těchto důvodů: a) takové osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly
shromažďovány nebo zpracovávány, b) odvoláte souhlas, na němž bylo zpracování daných
osobních údajů založeno a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů,
c) vznesete námitku proti zpracování takových údajů a pro zpracování nebudou existovat
oprávněné důvody, které by nad Vaší námitkou převážily, d) osobní údaje jsou zpracovávány
protiprávně, e) pro výmaz existuje jiná zákonná povinnost;
– Právo na omezení zpracování osobních údajů; V případě, že ohledně osobních údajů
vyvstane mezi námi jakýkoli spor, který se nám nepodaří vyřešit, můžeme Vaše údaje použít
jen ve velmi omezené míře (např. k uplatnění právních nároků);
– Právo vznést námitku proti zpracování V případě použití Vašich údajů za účelem přímého
marketingu můžete vznést námitku proti takovému zpracování, které se budeme
bezodkladně věnovat, nicméně z naší strany k užití pro potřeby přímého marketingu
nedochází;
– Právo na přenositelnost osobních údajů; Máte právo získat od nás Vaše osobní údaje ve
strojově čitelném formátu tak, abyste je mohli předat dalšímu správci osobních údajů.
– Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Důsledek neposkytnutí údajů

Bez poskytnutí osobních údajů, jejichž rozsah se liší v každém konkrétním případě, Vám
nebudeme schopni poskytnout naše služby.

Cookies

Na našich stránkách ani při poskytování služeb nevyužíváme soubory cookies ani žádné jiné
automatické zpracování osobních údajů, na základě kterých je možné hodnotit preference či chování
dotyčného člověka.

Kontakt

Pro uplatnění veškerých výše uvedených práv, jakož i v případě jakýchkoliv otázek a stížností
týkajících se zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit na adrese office@purelegal.cz, kde
Vám rádi sdělíme více.

Toto znění Zásad ochrany osobních údajů je účinné od 25. 5. 2018.
V případě změny znění Zásad ochrany osobních údajů bude aktuální znění opět zveřejněno na této stránce.