Ocenění na galavečeru Právnická firma roku 2023

V krásných prostorech paláce Žofín v Praze se konalo v listopadu vyhlášení prestižní soutěže Právnická firma roku 2023. Za naši kancelář PURE Legal s.r.o. měly tu čest se tohoto krásného večera zúčastnit tři naše partnerky, a oslavit celkově tři krásné úspěchy naší kanceláře.   Získali jsme ocenění jako „Doporučovaná kancelář“ v těchto kategoriích: Firemní compliance Pracovní právo Regionální…

Od 1. 7. 2019 je zrušena karenční doba

Karenční dobou se rozumí první tři dny dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, za které mu dosud nenáležela náhrada mzdy nebo platu. Od 1. 7. vstupuje v účinnost novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která tuto karenční dobu ruší, a zaměstnanci bude v prvních třech dnech pracovní neschopnosti náležet náhrada mzdy ve stejné výši, jako mu dosud náležela až ode…

K evidenci skutečných majitelů (praktický postup při zjišťování skutečného majitele)

Kdo je skutečným majitelem? Definici osoby skutečného majitele obchodní korporace nalezneme v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění novely č. 368/2016 Sb., kterou byla provedena implementace tzv. AML směrnice. Skutečným majitelem je osoba, která: sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 %…

Oddlužovací novela – díl I.

Dne 1.6.2019 vstoupila (z podstatné části) v účinnost tzv. oddlužovací novela (zákon č. 31/2019 Sb.). Hned v úvodu je potřeba zdůraznit, že i když je tato novela označována jako ,,oddlužovací“, zavádí podstatné změny v rámci celého insolvenčního řízení (namátkově například zjednodušení procesu změny v osobě věřitele, úprava pravidel vypořádání společného jmění manželů, zefektivnění ukončování nepatrného konkursu, komplexní změna ve…

SMLUVNÍ POKUTA

Smluvní pokuta je pravděpodobně nevyužívanějším institutem k zajištění plnění přislíbeného druhou smluvní stranou v rámci závazkového právního vztahu. Podívejme se blíže na její smysl i limity stanovené pro její určení v rámci zákona i judikatorních závěrů soudů. Smysl smluvní pokuty spočítá v tom, že pokud povinný poruší svou povinnost ze smlouvy (například je v prodlení s uhrazením dlužné částky), oprávněnému vzniká…